Praxis AB är ett företag som ger stöd i verksamhetsutveckling till framförallt
offentliga organisationer

Praxis ABs utgångspunkter

Vad menas med utveckling av organisationer?

Det finns de inom mitt eget yrke, management konsult, och även inom andra yrken som sätter ett likhetstecken mellan verksamhetsutveckling och utveckling av verksamhetens människor. Stämmer detta? Räcker det med att utveckla organisationens medarbetare för att skapa utveckling av verksamheten? De som säger ja tycks mena att om organisationens medarbetare utvecklar samspel och gemensam tillit, förtroende och god kommunikation sker utveckling så att säga av sig självt. De har rätt i den meningen att en organisation egentligen inte är något annat än människorna som arbetar där. Praxis AB bygger dock konsultstöden på evidensbaserade utgångspunkter. En sådan utgångspunkt är att organisationer som vill verksamhetsutveckling behöver system för detta. En möjlighet är naturligtvis att mena att oavsett om verksamheten utvecklar system eller god kommunikation kan detta hamna under rubriken: Utveckla människor. För att göra organisationsutveckling begriplig har dock Praxis valt att skilja på begreppen för system och samspel eftersom de representerar två perspektiv på verksamhetsutveckling.

Verksamhetsutveckling betyder att både utveckla samspelet mellan människor och att utveckla system inom vilka dessa människor ska verka och utvecklas.

Ett verksamhetssystem har till uppgift att ge en helhetssyn och en klar bild av hur organisationen fullföljer sitt uppdrag och har även till uppgift att visa hur varje medarbetare bidrar till detta.

Utveckling eller avveckling

Stämmer detta? Kan en organisation överleva utan att utvecklas? Alla organisationer är till för någon och alla organisationer har ett förtroende kapital som kan utvecklas eller förloras. Ett vanligt skäl till brist i förtroende är att organisationen inte längre lyckas uppfylla behov, förväntningar och underförstådda behov hos dem organisationen är till för. Eftersom krav, behov och förväntningar inte är statiska krävs ett ständigt utvecklande av verksamheten.

Måste organisationer som utvecklade system för verksamhetsutveckling även digitalisera dessa system?

Organisationer som ser nyttan av att ha ett system för t.ex. styrning gör inte sällan misstaget att utveckla digitala system för styrning utan att ha noggrant tänkt igenom hur styrsystemet ska konstrueras. Ett av skälen till att chefer ibland sätter likhetstecken mellan ett styrsystem och ett befintligt digitalt system är sannolikt att konsultföretag som säljer digitala system för styrning har varit synnerligen framgångsrika. Detta kan i sin tur bero på att chefers kompetens kring system för verksamhets- och styrsystem ofta är mycket lägre än vad cheferna själva tror. Hur fint ett digitalt system än ser ut med mallar som digitalt ska dokumenteras finns ingen garanti för att detta leder till verklig verksamhetsutveckling. I Praxis har vi träffat på många vackra digitala system för styrning där chefer och medarbetare egentligen inte alls förstå varför de ska fylla i de digitala mallarna.